Dlaczego terminowa płatność jest podstawą partnerstwa w biznesie?

Dlaczego terminowa płatność jest podstawą partnerstwa w biznesie?

Z brakiem terminowej zapłaty zetknął się praktycznie każdy przedsiębiorca. Często sytuacja taka wiąże się co najmniej  z istotnymi utrudnieniami w prowadzeniu bieżącej działalności. Zasadniczym pytaniem stawianym w takiej sytuacji przez przedsiębiorcę jest pytanie o zasadność kontynuowania współpracy z kontrahentem który nie wywiązując się z ustaleń dotyczących terminu zapłaty naraża nas na ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej.

Celem każdego biznesu jest osiąganie możliwie największego zysku. Otrzymywanie/ dokonywanie płatności stanowi podstawę umożliwiającą nie tylko prowadzenie przez przedsiębiorcę bieżącej działalności ale właśnie pozwala na wypracowanie zysku oraz stwarza perspektywę rozwoju. Brak terminowej płatności ze strony  nierzetelnych kontrahentów może być przyczyną nie tylko problemów z bieżącą płynnością finansową firmy ale także w szerszym ujęciu powoduje zatory płatnicze w całym łańcuchu podmiotów gospodarczych począwszy od dostawcy surowców/półproduktu przez producenta/wykonawcę usługi finalnej do odbiorcy końcowego.

Posiadanie zdolności do terminowego regulowania krótkoterminowych zobowiązań, czyli płynności finansowej, jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy. Od płynności zależy czy, w terminie wypłacane jest wynagrodzenie pracownikom, zobowiązania dostawcom za dobra i usługi oraz czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Należy zawsze pamiętać iż brak terminowych płatności to jedna z pierwszych pozycji w katalogu barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Terminowa płatność pozwala koncentrować się w działalności przedsiębiorstwa na bieżącej jego podstawowej działalności (produkcja towarów/dostarczanie usług) i prowadzić ją w sposób niezakłócony umożliwiający jej finansowanie ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży oraz dodatkowo rozwijać i inwestować z wypracowanego zysku. Pozwala ograniczać wydatki dotyczące stosowania szeregu narzędzi zapewniających bezpieczeństwo finansowe poprzez stałe badanie solidności kontrahentów oraz reagowanie w sytuacjach zwłoki w zapłacie. Będąc spójnym w biznesie należy zachowywać się w taki sam sposób jakiego oczekujemy od innych.

Każdy przedsiębiorca pragnie posiadać opinię rzetelnego kontrahenta podkreślając iż sam często warunkuje nawiązanie współpracy od legitymowania się takową. Standardem stało się przed decyzją o udzieleniu kredytu kupieckiego zbieranie informacji i badanie solidności kontrahenta. Zebrane w tym procesie informacje (często przedsiębiorcy sprawdzają wiarygodność rozmawiając i innymi firmami, uczestnikami rynku/branży) są często kluczowe dla decyzji o rozpoczęciu współpracy.

Pamiętaj!

Wiarygodność finansowa jest pożądaną i docenianą wartością zwykle utożsamianą z terminowym regulowaniem zobowiązań.