Od idei do inicjatywy

Od idei do inicjatywy

Naszą ideą jest podkreślenie znaczenia terminowych płatności w budowaniu trwałych i partnerskich relacji biznesowych,  poprzez dialog oparty na pozytywnych wartościach oraz podejmowanie w tym zakresie realnych, skutecznych działań.

W praktyce biznesowej, każdy przedsiębiorca niejednokrotnie zetknął się z problemem braku zapłaty w umówionym terminie za wykonaną usługę czy dostarczony produkt. Spoglądając na proces transakcji handlowej możemy wyróżnić dwa podstawowe obowiązki i dwa główne prawa każdej ze stron. Obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie produktu/usługi, a jego prawem otrzymanie umówionej zapłaty w uzgodnionym terminie. Natomiast prawem kupującego jest otrzymanie produktu/usługi, a jego obowiązkiem jest dokonanie zapłaty w terminie.

Brak terminowej płatności najczęściej jest spowodowany trzema sytuacjami:
1.    brakiem środków na obsługę bieżących należności,
2.    niskim priorytetem płatności należności w hierarchii zobowiązań płatnika,
3.    niską kulturą płatniczą wynikającą z powszechnie panującego przekonania, że brak zapłaty w terminie to normalne zachowanie.

Waga terminowej płatności jako praktycznie ostatniego etapu transakcji, przez kupującego często zostaje pomniejszana, a obowiązek bagatelizowany ze względu na niski priorytet w odniesieniu do własnej działalności. Niestety zupełnie pomijany jest destrukcyjny aspekt takiego działania dla drugiej strony transakcji – sprzedającego. Zachowanie to niezależnie od rozmiaru negatywnych skutków jest burzące w odniesieniu do wzajemnych relacji handlowych i skutkujące brakiem perspektyw ich rozwoju.

Wykorzystując doświadczenia z zakresu szeroko pojętego zarządzania finansami oraz z obszaru komunikacji marketingowej, stworzyliśmy zespół praktycznych rozwiązań w ramach programu Płacę w terminie!, które są bezpośrednią odpowiedzią na przedstawione problemy.