Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY SERWISU WWW.PLACEWTERMINIE.EU

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Serwisie (www.placewterminie.eu) prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.placewterminie.eu. Sprzedającym jest Szymon Dykier działający pod firmą Gramiko Szymon Dykier, adres 52-214 Wrocław, ul. Opalowa 14/1, NIP 6991363929, REGON 932665844. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zakres i warunki dokonywania zakupów w Serwisie przez Klienta, który zamawiając produkty oświadcza, że akceptuje go w całości.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerami telefonów: 603-853-488, 603-294-919 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@placewterminie.eu.

 § 1

Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego Klientom, tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Serwis. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży dla osób fizycznych (konsumentów).

§ 2

Zawartość Serwisu (produkt z podaną ceną) stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Podane przy produktach ceny zawierają koszty przesyłki, o ile informacja w opisie produktu nie stanowi inaczej.

§ 5

Serwis służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet. W celu dokonania zakupu przez Klienta, niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sprzedającym.

§ 6

Oferta Serwisu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, jest prezentowana i aktualizowana pod adresem internetowym www.placewterminie.eu.

§ 7

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest skuteczne złożenie zamówienia w Serwisie, poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia.

§ 8

Przyjęcie przez Serwis każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową. Przyjęcie i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sprzedający nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 9

Wysyłając zamówienie ze strony Serwisu www.placewterminie.eu lub drogą e-mailową Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sprzedający jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 10

Sprzedający za pośrednictwem Serwisu przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego.

§ 11

Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych Formularzy Zamówienia.

§ 12

Wszystkie ceny podawane w Serwisie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) i/lub brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Serwisie.

§ 13

Serwis wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego do wystawienia faktury VAT na zakupione produkty bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Sprzedającego do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy.

§ 14

Każdego Klienta Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Serwisu w zakładce „Regulamin”. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności dotyczącej Serwisu.

§ 15

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gramiko Szymon Dykier, adres 52-214 Wrocław, ul. Opalowa 14/1, NIP 6991363929, REGON 932665844 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ 16

Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-mail przesyłanym po złożeniu zamówienia. Serwis akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe Sprzedającego podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia (zamówień) lub zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności.

§ 17

Formami płatności w Serwisie są:

1. Przelew bankowy na konto Sprzedającego. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia/faktury.

2.  Opcjonalnie – przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

§ 18

1. Sprzedający przyjmuje zamówienia poprzez Serwis www.placewterminie.eu, telefonicznie 603-853-488, 603-294-919 oraz drogą elektroniczną: biuro@placewterminie.eu.

2. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź na podany adres e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego i jest zależny od wybranej formy płatności.

4. Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w zamówieniu lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym zamówieniu, które uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5. Produkt jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie sprzedającego.

6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy, liczony w dniach roboczych, od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

7. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 19

1. Umowa zawarta ze Sprzedającym poprzez Serwis lub drogą elektroniczną poprzez e-mail jest umową zawieraną na odległość.

2. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

§ 20

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje oraz materiały zawarte na stronach Serwisu chronione są prawami autorskimi Sprzedającego lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Gramiko Szymon Dykier lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 21

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Serwisu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty.

§ 22

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 24

Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2014 roku.